Mina tankar från SSWC 2012

Posted on Aug 19, 2012 in sociala medier

Årets upp­laga av Sweden Social Web Camp är över. Det här var mitt tredje år, och pre­cis som tidi­gare år blev jag impo­ne­rad över det lass som Tomas och Kristin drar, till­sam­mans med spon­so­rer, SSWC-vänner och –del­ta­gare. Det är onek­li­gen en häf­tig tillställning.

Jag fun­de­rade över min egen känsla och för­sökte få en upp­fatt­ning av and­ras. Årets mix var intres­sant, i runda slängar ver­kar det ha varit 40% nya ansik­ten som ald­rig varit på SSWC förut, och 60% erfarna social web-campare. Många jag pra­tade med nämnde nät­ver­kan­det, mötena, kväl­larna med dans i ladan och dis­kus­sio­nerna mel­lan ses­sio­nerna som den stora behåll­ningen. Min egen känsla skilde från tidi­gare år; känslo­min­net av 2012 var jämnt. Inte som i en flat­line, något dött, utan som i platt — en avsak­nad av top­par och dalar. Det kän­des som “ett läger, med ses­sio­ner” än “ses­sio­ner, på ett läger”.

SSWC 2012: lördagens gridd. 35 slottar varav tre (sex sessioner) är 20 minuter.

När jag fun­de­rade på var­för det kän­des så kom jag fram till att en del beror på att det i år, av 70 “on topic-sessioner” bara var 6 styc­ken (eller tre slots) som var 20-minuterssessioner. En annan del beror på att det för mig var väl­digt myc­ket repri­ser, ses­sio­ner som var snar­lika dem jag gick på 2011 med unge­fär samma slut­sat­ser (här är jag en bidra­gande orsak till pro­ble­met, jag hade kun­nat sätta upp fler ses­sio­ner än den ses­sion jag höll). En tredje var att de flera ses­sio­ner jag var på var mer som /r/circlejerk där alla höll med varandra och mindre dis­kus­sio­ner med olika angrepps­vinklar. En fjärde att det efter den första fre­ne­tiska hugg­sexan om att få sätta upp ses­sio­ner på lör­dags­grid­den fanns plat­ser kvar (även om dessa fyll­des de kom­mande tio minut­rarna). Det här, kom­bi­ne­rat med att jag åkte dit med ett mind­set att främst att hämta och dela kun­skap under ses­sio­ner,  och i andra hand träffa alla vän­ner och bekanta, gjorde att min känsla blev platt. Till nästa SSWC skulle jag vilja se lite för­änd­ringar i upp­läg­get. Här är några för­slag till arrange­manget som skulle kunna ingjuta mer energi:

 • 20 minu­ter är default­ti­den — för att få 40 måste du argu­men­tera för det. Många av årets 40-minuterssessioner hade mått bra av att få taj­tare om tid så att det blev mer fart i dem. Förberedelse är nyc­keln, ska man ta en tid och plats i anspråk på SSWC behö­ver man för­be­reda sig lite.
 • Ett par plat­ser på lördags-gridden (t ex .SE-ladan och Under Eken) vikta åt 20-minuterssessioner. Om dessa inte är fulla en timme efter att lördags-gridden öpp­nat kan man sätta upp 40-minutersessioner där.
 • Lördags-gridden öpp­nar 16.00 för förstagångs-SSWC:are, och 16.15 för dem som del­ta­git tidi­gare. I år var där en hugg­sexa om plat­ser som inte var ett dugg nybör­jar­vän­lig, eller benä­gen att släppa fram förstagångsdeltagare
 • Obligatorisk pre­sen­ta­tion av alla del­ta­gare: “tre områ­den jag kan bidra mmd kom­pe­tens inom” eller  “En ses­sion jag skulle kunna hålla”, som sedan pre­sen­te­ras i del­ta­gar­lis­tan. På det sät­tet får man en större över­blick över per­so­ner som är där och vad de kan och kan redan innan kon­fe­ren­sen spåna på cross-over-sessions med SSWC-vänner man ännu inte nött.

SSWC 2012: Fritjof och Björn hoppar lian från Albanus

Till nästa års del­ta­gare som fun­de­rar på att hålla ses­sio­ner vill jag ge föl­jande tips:
 • Namnge din ses­sion spe­ci­fikt. Det finns en trend att använda frå­gor som rubri­ker, och det är utmärkt om du vill hålla en diskussions-session, men ska du dela med dig av kun­skap så är kanske ett annat namn bättre. I år höll till exem­pel Malin Ström en ses­sion om “LinkedIn för nybör­jare” som var just det.
 • Om du före­lä­ser: ha ett kon­kret manus och var för­be­redd. Du tar män­ni­skors tid i anspråk, för­sök att leve­rera något vet­tigt och kon­kret. Jag för­sö­ker tänka att alla ska få med sig “tre tweets”, alltså tre korta, kon­cisa bud­skap som skulle rym­mas i en tweet. Bästa inne­hålls­ses­sio­nen jag var på: Ulrika Schreils 20-minutersdragning om social shop­ping. Planerad, rapp, full av mat­nyt­tigt innehåll.
 • Om du ska hålla en dis­kus­sion, för­be­red ett kort intro. Jag skulle säga att en 20-minutersdiskussion ska ha max 5 minu­ter intro, och en 40-minuters max 10. Se till att ha två-tre kon­kreta frå­ge­ställ­ningar eller en tyd­lig pro­blem­ställ­ning. Vad är det som ska lösas? Avgränsa — vi löser inte världs­fre­den på 20 minu­ter, men vi kanske kan göra något för att hjälpa dis­si­den­ter i Ryssland? Är frågeställningen/problemet för vag kom­mer dis­kus­sio­nen inte igång för­rän 10 minu­ter senare, när folk lite tre­vande har for­mu­le­rat något. Förbered ett eget svar på en av frå­gorna, gärna ett som tar tyd­lig ställ­ning åt ett håll, ifall dis­kus­sio­nen ändå inte kom­mer igång.

Jag är myc­ket tack­sam gente­mot spon­so­rerna ger SSWC helt andra eko­no­miska möj­lig­he­ter. Utan nät, ingen nät­kon­fe­rens. Tack Cisco! Tåget var en höj­dare. Det är en fin upp­le­velse att få åka ett gam­malt tåg genom Sverige. Tack PR Newswire! Tältet i år var större än nån­sin, och plat­sen där stora täl­tet står hade tett sig enormt tom utan. Tack Veidekke! Alla som bjöd på väl­be­höv­ligt kaffe och nat­ta­mat gjorde SSWC till vad min pojk­vän kal­lar “glam­ping” (gla­mo­rous cam­ping — han anser att om man inte sover i tält på hårt under­lag och lagar all mat över öppen eld så är det inte äkta cam­ping). Tack MEC, FS Data och Matter. Tack också .SE, Salesforce, Google, Hemnet, Netport, Aftonbladet, PAF, Binero, Payson (även om er lösenords­han­te­ring är helt hål i huvu­det), Simple Signup och Trafiklab. Här är mina tips till er och andra som fun­de­rar på att sponsra nästa år:

SSWC 2012: PR Newswire-tåget redo att lämna Stockholm C

 • Kör gärna ses­sio­ner, men und­vik gene­riskt sälj. Jag gil­lar verk­li­gen Google, men ses­sio­nen ni höll var en ganska opla­ne­rad säljpitch utan mål­grupp­san­pass­ning. Vi hjäl­per er gärna att sprida ordet och många av oss hade kun­nat bli ännu större fans om ni berät­tat något nytt för oss. Att visa funk­tio­ner som redan finns ute känns väl­digt ‘meh’. Och att utlova en hem­lig gäst som är okänd är oschysst både mot oss och gäs­ten. Ett antik­li­max är ett dåligt ställe att börja en Q&A på. Ni hade rik­tigt spän­nande per­so­ner på plats, att till exem­pel köra en AMAA med Harald hade gett betyd­ligt mer.
 • Fundera på (att skippa) era give­a­ways. SSWC borde gå i brä­schen för håll­bar­het. Det gör ont i mig när jag ser USB-minnen delas ut på en kon­fe­rens för geeks, och jag und­rar hur många som verk­li­gen kom­mer att använ­das och hur många som slängs eller läggs i en låda med skräp. Fundera på vil­ken mil­jöpå­ver­kan din give­a­way inne­bär, och vil­ken nytta den egent­li­gen fyl­ler. Det bästa sät­tet att hitta en bra give-away: Fundera på vilka smärt­punk­ter som upp­står under en geek-camping och för­sök att lösa dessa. PR Newswire lyc­ka­des näs­tan hela vägen med sol­cell­slad­darna (som tyvärr visade sig behöva 11 tim­mar starkt sol­sken för att lad­das fullt, men som kan lad­das via datorn). Våtdukar med mygg– och fäs­ting­me­del var också smart.

Ett nytt inslag i år var bränningen av jättefåret omkring 22.30 på lördagskvällen. Jag tror att det var för att blidka Spagettimonstret.

Själv ska jag ta med mig följande:
 • Jag ska för­be­reda mig mer och fun­dera exakt vil­ken kun­skap jag vill dela/hämta in, och vilka frå­ge­ställ­ningar jag vill ha svar på. Sätter ingen upp ses­sio­ner kring dem, så hål­ler jag dem själv.
 • Jag ska aktivt välja att fort­sätta betrakta SSWC som kun­skaps­del­ning i första hand och nät­ver­kande i andra. Jag tror att nät­ver­kande kom­mer med kun­skaps­del­ningen, men kun­skaps­del­ningen kom­mer inte auto­ma­tiskt med nätverkandet.

Tack alla fina här­liga SSWC-deltagare för i år!

SSWC 2012: Albanus från Åland, aka PAFCharity-båten

 • http://syn-ack.se/ Fredrik Broman

  +1 på exakt allt. Framför allt det här med att kor­tare ses­sio­ner med sma­lare ämne är mer intres­sant, och att du som hål­ler en ses­sion ska ge del­ta­garna något att ta med sig där­i­från. Kanske inte tre tweets, men åtminstone en idé, fun­de­ring eller insikt.

 • http://www.digitalmcgyver.com/ Micke Kazarnowicz

  Ytterligare en idé kan vara att fun­dera på att ha en plats vikt åt första­års­del­ta­gare och deras ses­sio­ner. En plats som är vikt åt nybör­jarna gör att fler kan ta mod till sig och våga hålla en session.

 • http://www.socialbusiness.se/ Fritjof Andersson

  Hallå man­nen!
  Grymt bra arti­kel. Retweet is on the way!

 • http://www.socialbusiness.se/ Fritjof Andersson

  Och kul att du la upp bad­bil­derna från skep­pet på mig och Björn Fant :)

 • http://dollysmarketing.wordpress.com dang­e­rous­dolly

  Utan att ha varit där måste jag ändå säga att din sum­me­ring ver­kar spot on! Lite styr­ning så att det inte blir “Camp” utan Sweden Social Web ver­kar ju vet­tigt. Är det dess­utom glam­ping det är frå­gan om så kanske till o med jag vågar mig dit nästa år ;-)

 • Brit Stakston

  Toppenpost! Min egen känsla de senaste knyt­kon­fe­ren­serna är att det ver­kar bli vik­ti­gare att berätta mer än att lyssna och att många ses­sio­ner inne­hål­ler lik­nande saker — en utveck­ling mot 100 ses­sio­ner men inga åhö­rare : ) Det är ju lika vik­tigt att lyssna och delta som att hålla ses­sio­ner själv. Fantastiskt bra med för­sla­get om att första­gångs­be­sö­karna får pla­cera på grid­den först! Hoppas vi ses i andra sam­man­hang snart!

 • http://twitter.com/fredrikschoon Fredrik Schöön

  Verkligen bra artikel!

  Vissa ses­sions hade jag gärna dis­ku­te­rat vidare efter even­tet och då kanske online. T.ex skulle då Fritjof A. kunna låta alla på sin ses­sion om PR kunna fort­sätta online, det skulle också kunna under­lätta och bidra till fler 20 min ses­sions om man vet att sam­ta­let fortsätter.

  Där skulle man då kunna ge & få hjälp/tips/idéer om samma ämne och med så många smart­skal­lar på samma plats så vore det synd om man inte kunde dra nytta av detta även efter de släckt sista lam­pan på tjärö

 • http://blogg.binero.se Binero

  Bra arti­kel (och tackr omnäm­na­det, upp­skat­tas). Det är bara att njuta av bil­derna och hålla med i din ana­lys (var­för vi ju inte hel­ler hål­lit någon session)./E :)

 • http://www.digitalmcgyver.com/ Micke Kazarnowicz

  och fler bra för­slag från dis­kus­sio­nen på Facebook (cred: Heidi Wold och Heidi Harman)

  En klas­si­fi­ce­ring om hur avan­ce­rad eller nör­dig en diskussion/session är. T ex kan vissa tech-sessioner vara intres­santa för många men giss­nings­vis skräm­mer “tech-stämpeln” bort dem. Andra dis­kus­sio­ner kan bli rik­tigt nör­diga och detal­jiga och oin­tres­santa för dem som vill ha mer över­gri­pande. Jag vet inte hur det skulle utfor­mas exakt, men någon typ vore kul.
  En annan sak vore en obli­ga­to­risk klas­si­fi­ce­ring: DISKUSSION eller FÖRELÄSNING. Det är skill­nad och ibland är det inte helt klart om ses­sio­nen ska vara det ena eller det andra.

 • http://twitter.com/pernillarydmark Pernilla Rydmark

  *host* är det av någon sär­skild anled­ning som du inte anger .SE som en sponsor?

 • http://www.digitalmcgyver.com/ Micke Kazarnowicz

  Oj. Nu ser jag att .SE föll bort helt och hål­let när jag änd­rade en for­mu­le­ring. Det var inte meningen. Tack för tipset!

 • Pingback: From SSWC With Love - Sweden Social Web Camp 2012 | Binero blogg

 • http://twitter.com/Feffekaufmann Feffe Kaufmann

  Gillar dina ärliga reflek­tio­ner och jag måste säga att jag hål­ler med. Dynamiken i grid­den skulle öka med första­gångs­be­sö­kar­nas intåg. Tror väl­digt myc­ket på att släppa in dem med öppna armar på det sät­tet du beskri­ver. Även poängen med håll­bar­het äger. +11111111 Kramen

 • Pingback: Sweden Social Web Camp 2012 | Erkstam.se

 • http://profiles.google.com/ivarsson.andreas Andreas Ivarsson

  Bra och tankvärt!