Anmärkningsvärda länkar 8 april 2013

Posted on Apr 8, 2013 in amärkningsvärt
 1. Får jag foto­gra­fera dig naken och pub­li­cera på nätet?

  Om vi vill att sam­häl­let, och ung­do­marna i syn­ner­het, ska kunna göra rätt – då måste vi anstränga oss att leve­rera en ledstång.

  Det här är väl­digt bra. När juris­ter all­tid säger “det beror på” (för att juri­dik är kom­pli­ce­rat) så stic­ker Jocke Jardenberg ut hakan och ger svar kring foto­gra­fe­ring. Det behövs. Det här är också en bra start på en dis­kus­sion vi alla måste föra — för lagen kom­mer inte hinna ikapp: hur gör vi när tek­nik som livs­log­gar­ka­me­ran Memoto och tek­niska hjälp­me­del som Google Glass blir till­gäng­liga för gemene man?

  Jag vill här också lägga in min invänd­ning mot CC-BY-licensen. Jag har tidi­gare haft mina verk delade under CC-BY, men jag har seder­mera änd­rat mig på grund av fallet där ett homo­sex­u­ellt par fick sin bröl­lops­bild använd i en kam­panj mot sam­kö­nade äkten­skap. I Sverige skulle det kanske ändå gå att släppa bil­der under CC-BY, tack vare lagen om namn och bild i reklam. Frågan är dock om det skulle räk­nas som reklam eller sam­hälls­de­batt om t ex Sverigedemokraterna använde en av mina bil­der från Pride i pro­pa­ganda mot HBT-personer. Dessutom är en CC-licens inter­na­tio­nell, och i andra län­der finns andra reg­ler kring reklam och ansik­ten. Givet att en från­varo av CC-BY-licens inte hind­rar någon från att sno bil­den ändå, men frik­tio­nen blir större, och det finns en liten möj­lig­het att göra rätts­sak av det. Därför kom­mer jag även fort­sätt­nings­vis som default ha CC-BY-NC-SA på mitt mate­rial och upp­mana att kon­takta mig om man vill ha en annan licens (t ex CC-BY)

 2. SR sned­vri­der kon­kur­ren­sen | Brännpunkt | SvD

  Vad vi har här är alltså en stat­lig jätte med tyd­liga ambi­tio­ner att kon­kur­rera med de fria mark­nads­kraf­terna, men där vi som ska kon­kur­rera inte tillåts spela på samma planhalva.

  Något av det märk­li­gaste jag läst på länge, dess­utom från bland annat Bengt Ottosson, VD för Expressen. Tips: att ni inte spe­lar på samma plan­halva har inget med finan­sie­ring att göra. SR spe­lar på plan­hal­van “kva­li­tets­jour­na­li­stik” medan Aftonbladet och Expressen spe­lar “sen­sa­tions– och skan­dal­jour­na­li­stik”. Jag säger som jag all­tid gör: när någon skri­ker på pappa sta­tens beskydd för sin affärsmo­dell, då är det dags att börja inve­stera sina pengar någon annanstans.

  Läs också Daniel Alséns, i min värld helt kor­rekta, ana­lys av Tidningsutgivarnas kro­ko­dil­tå­rar.

 3. “Mediecheferna har Spotify som före­bild – men mis­sar de vik­ti­gaste lär­do­marna” — Dagens Media

  De var näm­li­gen bara digi­ta­li­se­rade cd-skivor, pre­cis som de flesta dags­tid­ningar på nätet fort­fa­rande bara är digi­ta­li­se­rat papper.

  Väldigt insikts­fullt om tid­nings­kri­sen, och hur de miss­lyc­kats. Det ska bli spän­nande att se hur länge DNs betal­vägg håller.

 4. Eventkalender » API – Mashup.se

  Jag har själv sak­nat en kalen­der som sam­lar alla events som har att göra med APIer, Öppen data, Semantiska web­ben, Hackathons och Internetteknologi i all­män­het, så nu har jag gjort en själv.

  Andreas Kronh är vec­kans hjälte för det här. Snygg över­sikt över eve­ne­mang som kan vara bra att hålla koll på för alla oss som job­bar med “digi­tala medier”.

 5. Bäste Jasenko, du har fel. Låt mig för­klara var­för. | Politisk Filosofi

  Låt mig ger er ett exem­pel. Jag är mot sex­ism. Men jag är sex­ist. Till exem­pel så lyss­nar jag mer på vad män säger än på vad kvin­nor säger när jag är på fes­ter. Till exem­pel så före­stäl­ler jag mig en man när jag tän­ker “läkare”, “filo­sof” och “geni” och en kvinna när jag före­stäl­ler mig “elal­ler­gi­ker”, “mil­jömupp” och “irrationell”.

  Ett utmärkt svar på Jasenko Selimovics märk­liga och (i mitt tycke) ned­lå­tande svar till Jonas Hassen Khemiri.

 6. Blågul själv­god­het | Fokus

  De är knap­past främ­lings­fi­ent­liga. De är bara all­de­les för prin­ciplösa för att i rådande situ­a­tion, med sve­ri­ge­de­mo­kra­terna på över tio pro­cent i opi­ni­ons­mät­ningar, kosta på sig att för­söka för­stå det Jonas Hassen Khemiri för­sökte säga dem.

  Johannes Forssberg sät­ter huvu­det på spi­ken när det gäl­ler Reinfeldts, Asks och Billströms age­rande i REVA-frågan. Valet 2014 blir åter­i­gen ett val av de jag tyc­ker minst illa om, sna­rare än de som har den ide­o­logi som bäst pas­sar mig.

 7. ClickOk.se stämde mig i Tingsrätten för ett köp hos dem — Konsumenträtt — SweClockers.com

  ClickOk åta­lade mig i Göteborgs Tingsrätt för att jag väg­rat betala mer i efter­hand för varor jag redan beta­lat och fått. I rät­te­gången fram­förde ClickOk nya falska påstå­ende. De påstod att varorna var lan­se­rade bara några dagar innan jag köpte dem, vil­ket inte stäm­mer. De fanns på mark­na­den redan år 2011! De påstod även i Tingsrätten att pri­set var i Euro och inte svenska kronor.

  Fascinerande histo­ria. Det här är ett praktex­em­pel på när man borde ha insett “shit, vi gjorde en miss, men vi kan inget göra”. Istället går ClickOk till kro­no­fogde och dom­stol för att driva ett fall som de sen för­lo­rar. Men värre är att den här trå­den på foru­met Sweclockers tagit fart — sån fart att ClickOk sva­rar, men lyc­kas bara fram­stå som än mer för­vir­rade. Lägg där­till att de rade­rar nega­tiva kom­men­ta­rer från sin Facebook-sida så har du ett före­tag som uppen­bar­li­gen för­sö­ker dölja något.

  Lärdom att dra: det krävs en klok gene­ral att inse när ett slag kom­mer kosta dig mer i PR och good­will än vad det kan dra in. Ibland är det bättre att dra ett djupt ande­tag och inse att sla­get är för­lo­rat redan innan du ger dig in i det.

 8. Jo. Du måste fak­tiskt flytta på dig. | Vian Tahir

  Vet du var­för du inte har märkt av något av allt det här? För att det är du som är nor­men. Det är helt natur­ligt för dig att bli behand­lad bättre. Det är nor­mallä­get i sam­häl­let. Det är klart att du inte mär­ker det. Det är det avvi­kande som märks. Jag ser orätt­vi­sorna, för att de drab­bar mig.

  Vian Tahir skri­ver utmärkt. Här är sva­ret på frå­gan “Varför ska jag [som vit, hete­ro­sex­u­ell man] stå till­baka när jag käm­pat lika hårt som [per­son i minoritetsgrupp]?”

 9. Weird Science » Öppet brev till HBO Nordic

  Mitt råd till er, HBO nor­dic: Byt PR-byrå. Byt till en som för­står att ta till vara på fan­sen och nör­dar­nas energi och entu­si­asm, och ni kom­mer få ett myc­ket mer givande event. Ett event som kom­mer ge er myc­ket mer good­will och myc­ket mer cred än några bla­se­rade stu­re­plans­pro­fi­lers när­varo någon­sin kom­mer generera.

  Nu tror jag vis­ser­li­gen att MSL Stockholm, som är HBO Nordics PR-byrå har bra kva­li­te­ter, men jag skulle defi­ni­tivt ta hjälp av en byrå som för­står de nya tiderna lite bättre. Att bjuda in en bunt blasé-kändisar till en nör­dig pre­miär av det här sla­get är mer än tjäns­te­fel. Det är idioti.

 10. Muslimska hotet är en para­noid fan­tasi

  Den mus­limska invand­ringen är inte ­annorlunda än tidi­gare vågor. En grupp av ofta fat­tiga men ambi­tiösa män­ni­skor som genom­går en tuff omställ­ning. Ofta från lands­byg­den till moderna stä­der allt trots natio­nella och språk­liga barriärer.

  Det bär hårt emot att länka till Aftonbladet, eftersom jag tyc­ker att alla län­kar dit bidrar till allt skräp de skri­ver, men det här är väl­digt läsvärt: Katrin Kielos tar kål på European Defense Leagues samt­liga argu­ment om att det skulle ske en “isla­mi­fi­e­ring” av Europa.

 11. Fortfarande har dock män­ni­skor idag betyd­ligt större möj­lig­he­ter att nå utan­för sina egna kret­sar och få intryck och kon­tak­ter långt utan­för de soci­ala grän­ser som förr utgjor­des av fysisk när­het och fysisk begräns­ning i kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter (fysiska möten, tele­fon, brev och andra tidiga kom­mu­ni­ka­tions­sätt hade inte alls samma möj­lig­he­ter att hålla kon­takt och kom­mu­ni­cera med män­ni­skor utan­för ens närhet).

  Tobias Brandel skrev i SvD om Twittercensus och fil­ter­bubb­lan, och Fredrik bemö­ter vissa delar på ett skarpt sätt. Jag tyc­ker dock att det är vik­tigt att pro­ble­ma­ti­sera och syn­lig­göra filtrena. Jag är mindre rädd för fil­ter­bubb­lan på Twitter, där jag aktivt väl­jer vilka jag föl­jer och mer rädd för Facebooks EdgeRank, som aktivt väl­jer ut inte bara vilka vän­ners upp­da­te­ringar som visas för mig utan även vilka upp­da­te­ringar från dessa vän­ner (t ex “län­kar men inte bil­der från X”). Det går egent­li­gen inte att jäm­föra dessa.

  Och bubb­lan finns även i Tobias branch, där den får större kon­se­kven­ser. Det här är en intres­sant betrak­telse om när Yahoo! News bestämde sig för att en läsare gil­lade att läsa om barn­mord.

  Filter är i sig var­ken goda eller onda. De är ett verk­tyg, som kan använ­das på olika sätt. Men det är vik­tigt att vi är med­vetna om när de appli­ce­ras. Jag skulle vilja se en märk­ning på alla pro­duk­ter som fil­tre­ras, typ Facebooks flöde eller Yahoo! News.

 12.  

  • 6 171 929 twit­ter­kon­ton ana­ly­se­ra­des för att göra undersökningen
  • Det finns 475 474 svenska Twitterkonton
  • Av dessa är 219 732 aktiva (har twitt­rat minst en gång de senaste 30 dagarna)
  Jag skulle ha varit där, men åkte på en rejäl för­kyl­ning. Som tur är sam­man­fat­tar Fredrik årets Twittercensus från Hampus Brynolf och Intellecta. Väldigt intres­sant läsning.
 13. Pappas kom­pis N som hit­ta­des av en polis­pa­trull och blev instängd i en fyl­le­cell eftersom han sludd­rade och först dagen efter märkte poli­serna att något var fel och på aku­ten upp­täckte de hjärn­blöd­ningen och på begrav­ningen sa hans tjej: Om de bara hade ringt mig så hade jag ju kun­nat berätta att han inte drack alkohol.

  När #homo­riot gick på Twitter var det någon som sam­man­fat­tade pro­ble­met: “de tusen och åter tusen små skär­sår som omed­ve­ten homo­fobi delar ut”. Det är exakt samma med andra struk­tu­rer, som här till exem­pel rasism. Beatrice Ask är den poli­ti­ker som jag upp­fat­tar som mest omänsk­lig i hela kåren (tätt följd av Tobias Billström). Jag har rös­tat bor­ger­ligt förut — 2014 finns det inte en chans att jag läg­ger en röst på ett parti som sam­ar­be­tar med Moderaterna.

 14. Dessutom ver­kar vi gilla att det är så här. Vi ran­kar högt bland de lyck­li­gaste län­derna i värl­den. För att inte tala om att många andra län­der tit­tar på med avund på vår enormt starka ekomomi.

  Martin Palacios lis­tar en radda saker var­för Sverige är ett av värl­dens bästa län­der att leva i. Ibland är det bra att bli påmind!