Anmärkningsvärt 4 februari 2013

Posted on Feb 4, 2013 in amärkningsvärt
 1. Bögministeriet

  Ni har väl inte mis­sat att jag och några vän­ner har en podcast där i pra­tar om allt möj­ligt ur bögig syn­vin­kel? Senaste avsnit­tet hand­lar om porr och vår rela­tion till det.
 2. Den stora myten om cross­fit! Del 1. « Jonas Colting – Hälsokonnässör

  Det inne­bär att hart när alla mänsk­liga fysiska akti­vi­te­ter är CF, inklu­sive att gå snabbt och tugga tuggummi sam­ti­digt. Det inne­bär på samma gång att CF har lagt beslag på allt. Och kri­ti­se­rar man CF så får man frå­gor om huruvida det bety­der att det alltså är dåligt att göra arm­häv­ningar, springa fort eller lyfta tungt.

  Otroligt läsvärt för alla Crossfit-fantaster. Det finns få saker som är så tra­gi­ko­miska som någon som är reli­giöst nyfrälst på en hälso– diet– eller trä­ningstrend. Jag råkade ut för dem på min Youtube-kanal, där jag visar kor­rekt tek­nik i Bodypump. Den tek­ni­ken skil­jer sig mar­kant från Crossfit, vil­ket dessa tom­tar inte kunde få in i sina huvu­den. Jag vet att Crossfit kan vara bra trä­ning, men jag har så svårt för den reli­giösa biten så jag låter bli.

 3. #svpol — Om allas vår Bildombudsman

  Först när en råd­man för­kla­rar för honom att han fin­ner honom och hans argu­ment irri­te­rande kan han tänka sig att börja en för­lik­ning. Det abso­lut främsta bevi­set för detta är hur han lät sig själv använ­das som ett verk­tyg för hämnd mot den äre­vör­dige Genusfotografen med ett spe­ci­ellt litet trick som han själv hjälpt till att ta fram.

  Det här måste upp­re­pas om och om igen: Staffan Teste, bil­dom­buds­man­nen, är sin­nes­bil­den av hur bete­ende kan vara helt lag­ligt och sam­ti­digt full­stän­digt oetiskt. Jag vill inte ha något att göra med var­ken honom eller före­tag som arbe­tar med honom.

 4. Ytligt sett om ton­årstje­jer

  Det är oklart var de arga män­nen drar grän­sen för att vara en äkta nörd (Vid pungen?). Det fram­går inte hel­ler om de vid varje möte med en man­lig frände bör­jar med ett quiz för att säker­ställa hans kun­skap om Starwars.

  Väldigt bra om utställ­ningen “Girl Culture” på Malmö museer och hur tje­jer är dam­ned if they do, dam­ned if they don’t.

 5. #Blogg100 – Avtal: 3 (Tre) gjorde mig till WyWallet-kund. Utan att fråga först.

  WyWallet är på allas läp­par dessa dagar och jag vill med det här #Blogg100-inlägget beslysa det fak­tum att mobi­lo­pe­ra­tö­ren 3 (Tre) valt att ansluta mig till WyWallet.

  WyWallet-historien är full av väl­digt många hjärn­släpp. Det som gör mig så för­vå­nad är att Erik Hörnfeldt, som är en av Sveriges bästa kom­mu­ni­ka­tions­che­fer, ser det som “kun­der­nas pro­blem” i sin kom­mu­ni­ka­tion, och inte som tele­kom­bo­la­gens pro­blem. Hur som helst är nega­tiv avtals­bind­ning rik­tigt fult och det här gör inte Tre så myc­ket attrak­ti­vare som mobi­lo­pe­ra­tör direkt.

 6. Våldtäktsmannens rätta namn. (Om en i grun­den rasis­tisk debatt.) — Lisa Magnusson | Rodeo Magazine

  Genom att till exem­pel påvisa att “svenska namn” är van­li­gare än “invand­rar­namn” god­kän­ner man upp­del­ningen i “svens­kar” ver­sus det god­tyck­liga “invandrare”.

  Lisa Magnusson skri­ver bril­jant om pro­ble­met med den där lis­tan över de van­li­gaste nam­nen i våld­täkts­do­mar: det finns en god vilja bakom men den är bara rasis­tisk och kons­tig. Det är den här typen av goda inten­tio­ner som vägen till hel­ve­tet är kan­tad med.

 

Som all­tid finns också min sam­ling av eng­elska län­kar, med bland annat din egen pri­vata drönar­ka­mera som svä­var runt och foto­gra­fe­rar eller fil­mar och andra nyheter!