Anmärkningsvärt

Posted on Jan 27, 2013 in amärkningsvärt
Anmärkningsvärt
 1. Sätt att för­hålla sig till Klout och mät­ning av influ­ens

  Klout mäter – objek­tivt – hur myc­ket räck­vidd du kan skapa och vil­ken rykt­bar­het du har uti­från hur myc­ket av ditt inne­håll som enga­ge­rar andra. Det är en indi­ka­tor på hur bra du lyc­kas med detta. Att använda Klout som ett värde i att bench­marka ditt varu­märke mot and­ras är en av de saker som kan vara värdefullt.

  Deeped skri­ver intres­sant och läsvärt om Klout och andra tjäns­ter som mäter “influ­ens i Sociala Medier”

   

 2. Känner du Fritjof?
  Fritjof Andersson, fri­lan­sande kon­sult och upp­hovs­man till Relationdesk.com tar ett annorlunda grepp för att få ut bud­ska­pet om vad han egent­li­gen gör. Det ser kallt ut!

   

 3. Färsk fisk­porr, kom och köp | Genusfotografen

  VARNING. Jag är ganska säker på att bil­derna i det här inläg­get skulle kunna orsaka mar­dröm­mar. Jag före­slår att du kol­lar på dem i säll­skap med någon annan eller ser till att du har någon att prata med efter att du sett dem.

  Jag har länge varit av syn­punk­ten att Danmark är bra på myc­ket, men inte kvin­no­syn. Ta till exem­pel den här videon från kon­sult­bo­la­get “Enabling” (var­ning: skämskudde krävs). Det här inläg­get av Genusfotografen är depri­me­rande. Och skräckinjagande.

   

 4. Annonsörer över­lå­ter alla rät­tig­he­ter till Blocket — pri­vat­fo­to­grafi i ban­kan­nons inte olag­ligt | Dagens Juridik

  Mannen från Småland hade ska­pat en annons Blocket för sin motor­båt. I annon­sen fanns tre foto­gra­fier som man­nen hade tagit av båten. Ett av dessa foto­gra­fier dök plöts­ligt upp i en ban­ne­ran­nons för en bank.

  Folk rasade när gra­tis­tjäns­ten Instagram änd­rade sina vill­kor så att annon­ser skulle kunna börja synas. Facebook har flera gånger fått gå tuf­far ron­der kring bil­der och annon­se­ring. Ingen av dem har mig veter­li­gen använt pri­vata bil­der i reklam­sam­man­hang. Blockets bete­ende är i mina ögon helt för­kast­ligt. Det finns ingen som helst ursäkt för det här. Att man dess­utom måste betala extra för att ladda upp extra bil­der (vil­ket man­nen gjort) och sen få dem sålda är pric­ken över i:et i den här sop­pan. Dags att boj­kotta Blocket. UPPDATERING: Blocket har sva­rat och säger att det hand­lar om annon­ser för lån för att finan­si­era just detta köp. Annonsen för bank­lå­net visa­des alltså intill annon­sen för båten. Det gör det hela lite lind­ri­gare, men fort­fa­rande tvek­samt. Framför allt som det kos­tar mig som annon­sör att lägga upp bil­der, och sen kom­mer en annan annon­sör och beta­lar för att använda dem — utan att jag får ett öre.

 

Om det här var intres­sant, dela gärna eller Flattra inläg­get. Missa inte hel­ler mina sam­lade län­kar på eng­elska om bland annat ate­ism som den nya fun­da­men­ta­lis­men, hur man ska­par lycka och orga­ni­sa­tio­nen som kan tvinga Facebook att bli bättre på integri­tet genom att ta Facebook till dom­stol på Irland.

Photo Credit for hea­der image: Julia Manzerova via Compfight cc