Anmärkningsvärt 17 februari 2013

Posted on Feb 17, 2013 in amärkningsvärt
Anmärkningsvärt 17 februari 2013
 1. Hatet växer i språ­ket « Port Freedom

  Men är det ändå inte en genus­fråga? Kvinnor som del­tar i sam­hälls­de­bat­ten möts av tusen­falt fler och värre kom­men­ta­rer än män som gör samma. Men det är inte bara en genusfråga.

  Väldigt klokt och insikts­fullt av Malin Nävelsö om nät­ha­tet, orsa­kerna och lös­ningen (och pre­cis som Lisa Magnusson – och jag – tror Malin inte på någon quick fix)

 2. Kampanjen #nät­kär­lek tri­vi­a­li­se­rar inter­net­hat

  Inom kri­mi­no­lo­gin finns en hypo­tes som kal­las Broken Windows: Om en bygg­nad har ett kros­sat föns­ter ökar ris­ken för fler kros­sade föns­ter. Så tror jag det är också med de inter­net­mil­jöer vi bebor.

  Lisa lyc­kas åter­i­gen sätta fing­ret på det pro­ble­ma­tiska med en så enkel lös­ning som #nät­kär­lek. Det är inte en våg där det gäl­ler att få kär­lek att utväga hat. Det är två sepa­rata vågar.

 3. Från min vin­kel » Spelet bakom WyWallet

  Och våra ope­ra­tö­rer är myc­ket väl med­vetna om att deras verk­sam­het san­no­likt inte skulle tåla en gransk­ning av finansin­spek­tio­nen. T.ex. skulle deras hut­lösa vill­kor för kon­tant­kort behöva ändras.

  Mycket bra genom­gång var­för WyWallet egent­li­gen inte behövs, och den egent­liga anled­ningen till att ope­ra­tö­rerna ändå tvingat ige­nom det. Det är ett smut­sigt spel de spe­lar, våra mobi­lo­pe­ra­tö­rer. Och sen är de för­vå­nade när folk ogil­lar dem.

 4. Feminismens disclai­mers | Ulrika Good

  Min för­hopp­ning och öns­kan är att man i fort­sätt­ningen ska få omnämna sig som femi­nist utan att behöva för­tyd­liga att man inte är:

  • Manshatare
  • Ointresserad av sitt utseende
  • Aggressiv
  • Hårig
  • Vänster (eller höger, genustänk är inte partipolitik)
  • Ful
  • Någon som anser att det inte är någon skill­nad på män och kvinnor

  Det här borde vara en själv­klar­het, men det är det inte. Därför är det bra att Ulrika skri­ver det.

 5. Svenska kan vara lite svårt

  […] ett par vec­kor mer eller mindre så kom­mer mitt avträde inom kort nu.

  Erik Almqvist, avgå­ende järn­rörs­de­mo­krat, skri­ver en text på en svenska han inte rik­tigt han­te­rar. Men det ska man ge herr Almqvist, att åsik­ter som plat­sar i ett avträde är det han är bäst på att leverera.