Anmärkningsvärt 16 januari 2013

Posted on Jan 16, 2013 in amärkningsvärt
Anmärkningsvärt 16 januari 2013

 

 1. När mäns fett­förakt får juri­diska kon­se­kven­ser — Genusfolket

  När twitt­ra­ren Lady Dahmer för några vec­kor sedan twitt­rade ut en öns­kan om att vi ska sluta använda soci­ala medier som all­män stöd­grupp för vikt­ned­gång, under has­ta­gen #häl­so­hets, drö­jer det inte många minu­ter innan kol­lek­ti­vet fett­skräck attac­ke­rar henne.

  Mycket bra om fett­förakt och fett­skräck, och om häl­so­het­sen som föl­jer med några kilos övervikt.

 2. Beröm? Mje, sånt gil­lar vi inte på SATS. | LA LINDA | www.lalinda.se

  Min kom­men­tar blev alltså inte god­känd eftersom jag län­kat till mitt blog­gin­lägg. Förlåt mig SATS, men get with the program.

  Skriv feed­back till SATS, och de pub­li­ce­rar det inte om du län­kar till ett blog­gin­lägg där du utveck­lar ditt reso­ne­mang. Det sin­ne­sjuka är att det dess­utom rör sig om beröm. SATS är bra på myc­ket, men digi­talt och soci­ala medier är inte en av de sakerna.

 3. 9 delar som bör fin­nas i ditt nyhets­brev | evelinaander.se

  Avregistreringslänk En själv­klar­het. Men var inte rädd för att göra den tyd­lig, kanske lägga den i sid­hu­vu­det istäl­let för i sid­fo­ten? Du vill inte ha pre­nu­me­ran­ter som inte vill ha ditt nyhets­brev. Och du vill fram­förallt inte ha pre­nu­me­ran­ter som inte vill ha ditt nyhets­brev men dess­utom inte hit­tar avregistreringslänken.

  Evelina Ander är myc­ket grym på nyhets­brev. Här är en lista med 9 punk­ter som du ska se till att ha med i dina. Min per­son­liga favo­rit är just att lägga “unsubscribe”-länk högst upp. För vem vill ha ovil­liga prenumeranter?

 4. Digital downs­hifting årets trend | Bisonblog

  Trenden att stänga ner, koppla ur, logga av kom­mer antag­li­gen att bli lite av en elit­mar­kör till en bör­jan. Ungefär som de som koket­te­rar med att de inte har någon tv (eller ald­rig kol­lar på tablå-tv) utan bara ser smarta ame­ri­kanska HBO-serier typ.

  Jag tror att Fredrik har rätt i det här. Jag inser själv att jag redan kör downs­hifting, till exem­pel spen­de­rad jag betyd­ligt mindre tid — och fram­förallt i myc­ket snä­vare forum (i bety­del­sen en begrän­sad krets av myc­ket nära vän­ner) — på ‘soci­ala medier’ under min julledighet.

 5. No more babies | Ottar

  För oss som inte skaf­fade barn, eller pla­ne­rade att göra det, kän­des det som om sta­den inte längre erbjöd oss något and­rum. Som att det rådde en sorts kon­sen­sus att antingen skaf­far du barn och anpas­sar dig eller också lig­ger du jäv­ligt lågt. För med bar­nen kom också den nya synen på livet. Krogen var en ytlig kött­mark­nad. Rockklubben var ett irri­te­rande fyl­le­hak. Och dans­stäl­let var fullt av despe­rata knar­kare. »Jag kan inte fatta nu att det där bru­kade vara mitt liv«, sa de alla i kör, och för oss som fort­fa­rande levde kvar var det bara att svälja och ta emot och åter­i­gen gra­tu­lera åt under­ver­ket som spydde upp lite äppelmos.

  Väldigt läsvärt om barn/inte barn av Tomas Hemstad.

 6. Tänk om DN: 24h-länkarna för­stör inter­net och debat­ten (och affä­ren) | jar­den­berg unedi­ted

  Jag fat­tar verk­li­gen inte hur DN tän­ker. Det känns som om de ville kopi­era New York times fram­gång med en mjuk betal­vägg. Men för att man till folk som jag, som påpe­kar att de kopi­e­rar, kunna säga “vår vägg är fak­tiskt annorlunda” så har man istäl­let för x antal sidor per månad en 24-timmarslänk. Varför skulle jag länka till en 24-timmarslänk? Som det är nu är jag restrik­tiv med län­kar till SVT Plays gre­jer som lig­ger ute sex måna­der. Sorry, DN, ni är helt för­lo­rade här. Det kom­mer att bli en flopp, vi ses igen om tolv måna­der när ni insett det.

 7. Generaliseringarna all­tid vid­riga | Eric Rosén | Nyheter24

   

  Eric har en full poäng här. Det som är så trå­kigt med hela Judar vs Muslimer / Israel vs Palestina är att så många av före­språ­karna är oin­tres­se­rade av att debat­tera sak­ligt eller se indi­vi­der från “andra sidan” som annat än onda. Jag gil­lar Paulina över­lag, men hon har verk­li­gen ett pro­blem med att göra sig för­stådd (samma som jag har för övrigt): bara för att man har rätt i sak, så får man inte folk med sig. Det hand­lar om att fram­stå som sym­pa­tisk också. 

 8. Fantastiskt Twitter-case. Tack @henke

   

  Mycket rolig histo­ria. Kul att @henke bju­der på den!

 9. Världens 50 fulaste skivom­slag | Musik | Nöjesbladet | Aftonbladet

   

  Så otro­ligt fult av Olle Kvarnsmyr på Aftonbladet att sno någon annans blog­gin­lägg, inte ge cred och dess­utom hävda att man gjort job­bet själv. Snacka om att para­si­tera på and­ras arbete [EDIT: käl­lan har seder­mera lagts dit. Bra att Aftonbladet lyss­nar på kri­tik.]

  Missa inte hel­ler min sam­man­ställ­ning av län­kar på eng­elska.

  Photo Credit for hea­der image: Julia Manzerova via Compfight cc

 • http://twitter.com/evelinaander Evelina Ander

  Tack för län­ken och fina ord!