Anmärkningsvärt 12 februari 2013

Posted on Feb 12, 2013 in amärkningsvärt
Anmärkningsvärt 12 februari 2013
 1. Resumé: Rewir fak­tu­re­rar 350 000 för ”Nya Hornstull”

  – Det är jät­tetrå­kigt att det har bli­vit en så nega­tiv effekt av kam­pan­jen i soci­ala medier. Men vi del­tar inte så myc­ket i diskussionen.

  Pernilla Sollander, kom­mu­ni­ka­tör på SL, gör själv­mål i hela SLs stra­tegi kring soci­ala medier och avslö­jar exakt hur djup­gå­ende SLs för­akt för alla kun­der är. Hon hade lika gärna kun­nat säga “Vi ski­ter hög­akt­nings­fullt i vad folk tycker”.

 2. Öppet brev till Idiot Nerd Girl och hen­nes follo­wers.

  Douchebag rating: Sex Uffe Brunnberg av fem möj­liga, plus en Marcus Birro.

  Nördkulturen är klas­siskt man­lig, och det är ett intres­sant feno­men att se straighta män ute­sluta kvin­nor ur sin gemen­skap för att … ja, var­för gör straighta män så här? Relevant reflek­tion: Jag har sett mer inklu­sion av kvinn­liga gamers i /r/gaymers (som alltså är ett forum för homo­sex­u­ella gamers) än jag sett i det stora gamingcommunityt.

 3. Posten ska inte vara cen­sor | Journalisten

  Om Posten tvingas dis­tri­bu­era oadres­se­rade för­sän­del­ser med uppen­bart brotts­ligt eller på annat sätt myc­ket stö­tande inne­håll ris­ke­rar detta att leda till omfat­tande nega­tiv pub­li­ci­tet som ska­dar Postens varu­märke och renommé.

  Posten för­sö­ker smyga undan bud­bä­ra­rim­mu­ni­te­ten och säger att det kan drabba deras varu­märke om de vida­re­be­ford­rar “myc­ket stö­tande inne­håll”. Jag tror — och hop­pas — att det sna­rare är detta utta­lande som ska­dar deras varu­märke. Posten AB: jag fin­ner inga ord för hur stö­tande jag fin­ner er inställning.

Photo Credit for hea­der image: Julia Manzerova via Compfight cc