Vägskäl: från surfplattor till utbildning

Vägskäl: från surfplattor till utbildning

Det är offi­ci­ellt: jag har sagt upp mig från job­bet på Mag+ för att börja jobba med Berghs, där jag ska hjälpa till och forma fram­ti­dens onli­ne­ut­bild­ning. Beslutet var inte lätt, Mag+ är ett bra före­tag med en bra pro­dukt och kom­pe­tenta och trev­liga arbets­kam­ra­ter. Inte minst var ansök­nings­pro­ces­sen spän­nande och invol­ve­rade många av mina digi­tala vän­ner. Jag har trivts utmärkt, men till syvende och sist  brin­ner jag för utbild­ning och att få kom­bi­nera mina digi­tala kun­ska­per med just utbild­ning är så loc­kande att bara ett jobb som ast­ro­naut kan toppa det. Och jag är säker på att min pojk­vän inte skulle gå med på att lämna jor­den för mig, men han har gått med på att flytta till Sverige.

Det här inne­bär att:

a) Jag flyt­tar till­baka till Sverige den 26 novem­ber
b) Jag är till­gäng­lig för fri­lansupp­drag (mitt jobb på Berghs är en halv­tid). Skicka ett mail eller en tweet om du vill prata!
c) Mitt jobb på Mag+ är utlyst och du kan söka det. Jag kan varmt rekom­men­dera både bola­get och män­ni­skorna där.

Lyckligtvis bety­der inte fysiska avstånd så myc­ket i den digi­tala värl­den, och där ses vi på alla de van­liga ställena!

Bilden för detta inlägg har tagits av Takashi Tomooka och är utde­lat under CC-BY-SA