Mina tankar från SSWC 2012

Posted on Aug 19, 2012 in sociala medier

Årets upp­laga av Sweden Social Web Camp är över. Det här var mitt tredje år, och pre­cis som tidi­gare år blev jag impo­ne­rad över det lass som Tomas och Kristin drar, till­sam­mans med spon­so­rer, SSWC-vänner och –del­ta­gare. Det är onek­li­gen en häf­tig till­ställ­ning. Jag fun­de­rade över min egen känsla och för­sökte få en upp­fatt­ning av …

Trygg-Hansa marknadsför sig genom att skrämmas om Facebook

Posted on Jan 6, 2012 in marknadsföring och reklam, sociala medier

Hej Trygg-Hansa! Jag är myc­ket nöjd med era tjäns­ter, senast i sep­tem­ber fick jag använd­ning för min hem­för­säk­ring hos er och fick hjälp på ett exem­pla­riskt sätt. Men vi måste prata om det här med er Facebookskräck och ert trol­lande med siff­ror, där ni lju­ger för att få upp­märk­sam­het. Det får mig att tappa såväl …

Facebook-tips: visa inte vilka artiklar du läst i ditt flöde

Posted on Dec 20, 2011 in sociala medier

Har du någon gång sett att någon av dina vän­ner postat i sitt flöde att hen har läst en arti­kel på någon tid­ning? Det kal­las för “seam­less sha­ring” av Facebook och sker per auto­ma­tik utan att vän­nen (eller du, om du har det instal­le­rat) är med­ve­ten om det. Och när du klic­kar på län­ken för …

Damon Rasti + Ajour = dålig ekvation för Ajours trovärdighet

Posted on Dec 9, 2011 in bloggar, sociala medier

I ons­dags pub­li­ce­rade Damon Rasti en krö­nika på Ajour. Mymlan pus­hade för den på Facebook och en dis­kus­sion drog igång i kom­men­ta­rerna till hen­nes inlägg. Några av oss pos­tade också våra kom­men­ta­rer i kom­men­tarsfäl­tet på Ajour. Vi kan lämna frå­gan om själva inne­hål­let där­hän, för sma­ken är som den är och ingen kan tycka fel. Vi …

AXE gör rasistisk och homofob reklam i Australien

Posted on Okt 1, 2011 in marknadsföring och reklam, sociala medier

När varu­mär­ken och byråer använ­der sig av sto­ry­tel­ling, och använ­der sig av kon­su­men­ten som huvud­per­son, behö­ver de fun­dera ett par varv extra. Annars kan de få till en kam­panj som Lynx i Australien [Lynx är vad AXE heter i UK/Australien], som berät­tar för homo­sex­u­ella att de blir straighta i fram­ti­den, och för svarta att de …

IFTTT - som silvertejp för den sociala webben

Posted on Sep 28, 2011 in sociala medier, Verktyg

Att för­söka för­klara vissa feno­men som kon­cept är ofta bökigt. Jag tror att alla är med­vetna om hur bra sil­vertejp kan vara att ha vid rätt till­fälle. Samtidigt, om jag ger dig en rulle sil­vertejp och säger “gör något med den” så kom­mer du att undra “eh, jag kan göra mas­sor, men var­för?”. Istället är …

Facebook visar delningar för sidadministratörer

Posted on Sep 19, 2011 in sociala medier

Facebook rul­lar ut många änd­ringar nu. De flesta sker för pri­va­tan­vän­dare, och du har säkert märkt många. Här är ett urval av mina favo­ri­ter: det går nu att använda sig av lis­tor för att fil­trera vem som får dina upp­da­te­ringar och vad du ser i ditt flöde — till exem­pel får man se all aktivitet …

Arla vs Veckans Affärer: handfasta lärdomar om PR och sociala medier

Posted on Sep 16, 2011 in marknadsföring och reklam, sociala medier

Sociala medier har för­änd­rat många bran­scher. Inte minst PR, där det idag krävs ett helt annat typ av enga­ge­mang och nät­verk och en helt ny appro­ach. Mejerijätten Arlas senaste fall är ett praktex­em­pel: 1 sep­tem­ber pub­li­ce­rar Veckans Affärer arti­keln “Den köp­galna kon”. Det är en gedi­gen text som är allt annat än smick­rande för Arla. Arla …

Facebook fas 2

Posted on Sep 9, 2011 in marknadsföring och reklam, sociala medier

Jag fick här om dagen en fråga på Twitter:   Texten i fråga, skri­ven av Alexandra Bylund på Solresor, gör mig först lite ställd. Det tar ett tag för mig att få ihop rubri­ken med res­ten av tex­ten, för egent­li­gen hand­lar det ju inte om att lämna Facebook. För mig känns det mest som om …

Facebook klustrar innehåll relaterat till ämne

Posted on Aug 25, 2011 in sociala medier

Facebook har sedan tidi­gare visat när flera vän­ner delat med sig av samma länk. Det som är nytt för mig här är att när flera vän­ner pos­tar om samma ämne, i det här fal­let Steve Jobs, så klust­rar Facebook nu ihop det. Spännande utveck­ling. Det är lite som “tren­ding topics” på Twitter, fast i det …

Load More