Anmärkningsvärda länkar 8 april 2013

Posted on Apr 8, 2013 in amärkningsvärt

Får jag foto­gra­fera dig naken och pub­li­cera på nätet? Om vi vill att sam­häl­let, och ung­do­marna i syn­ner­het, ska kunna göra rätt – då måste vi anstränga oss att leve­rera en led­stång. Det här är väl­digt bra. När juris­ter all­tid säger “det beror på” (för att juri­dik är kom­pli­ce­rat) så stic­ker Jocke Jardenberg ut hakan …

Anmärkningsvärt 17 februari 2013

Posted on Feb 17, 2013 in amärkningsvärt
Anmärkningsvärt 17 februari 2013

Hatet växer i språ­ket « Port Freedom Men är det ändå inte en genus­fråga? Kvinnor som del­tar i sam­hälls­de­bat­ten möts av tusen­falt fler och värre kom­men­ta­rer än män som gör samma. Men det är inte bara en genus­fråga. Väldigt klokt och insikts­fullt av Malin Nävelsö om nät­ha­tet, orsa­kerna och lös­ningen (och pre­cis som Lisa Magnusson …

Anmärkningsvärt 12 februari 2013

Posted on Feb 12, 2013 in amärkningsvärt
Anmärkningsvärt 12 februari 2013

Resumé: Rewir fak­tu­re­rar 350 000 för ”Nya Hornstull” – Det är jät­tetrå­kigt att det har bli­vit en så nega­tiv effekt av kam­pan­jen i soci­ala medier. Men vi del­tar inte så myc­ket i dis­kus­sio­nen. Pernilla Sollander, kom­mu­ni­ka­tör på SL, gör själv­mål i hela SLs stra­tegi kring soci­ala medier och avslö­jar exakt hur djup­gå­ende SLs för­akt för …

Anmärkningsvärt 4 februari 2013

Posted on Feb 4, 2013 in amärkningsvärt

Bögministeriet Ni har väl inte mis­sat att jag och några vän­ner har en podcast där i pra­tar om allt möj­ligt ur bögig syn­vin­kel? Senaste avsnit­tet hand­lar om porr och vår rela­tion till det. Den stora myten om cross­fit! Del 1. « Jonas Colting – Hälsokonnässör Det inne­bär att hart när alla mänsk­liga fysiska akti­vi­te­ter är CF, …

Anmärkningsvärt

Posted on Jan 27, 2013 in amärkningsvärt
Anmärkningsvärt

Sätt att för­hålla sig till Klout och mät­ning av influ­ens Klout mäter – objek­tivt – hur myc­ket räck­vidd du kan skapa och vil­ken rykt­bar­het du har uti­från hur myc­ket av ditt inne­håll som enga­ge­rar andra. Det är en indi­ka­tor på hur bra du lyc­kas med detta. Att använda Klout som ett värde i att benchmarka …

Anmärkningsvärt 16 januari 2013

Posted on Jan 16, 2013 in amärkningsvärt
Anmärkningsvärt 16 januari 2013

  När mäns fett­förakt får juri­diska kon­se­kven­ser — Genusfolket När twitt­ra­ren Lady Dahmer för några vec­kor sedan twitt­rade ut en öns­kan om att vi ska sluta använda soci­ala medier som all­män stöd­grupp för vikt­ned­gång, under has­ta­gen #häl­so­hets, drö­jer det inte många minu­ter innan kol­lek­ti­vet fett­skräck attac­ke­rar henne. Mycket bra om fett­förakt och fett­skräck, och om hälsohetsen …

Anmärkningsvärt 27 mars 2012

Posted on Mar 27, 2012 in amärkningsvärt

curator’s ǝpoɔ Det här är fan­tas­tiskt. Ett sätt att stan­dar­di­sera cred: “via” (ursprungs­käl­lan) och “hat tip” (hit­tat genom x). Det här kom­mer jag att använda myc­ket i fram­ti­den. ᔥ   Homofobi ≠ Yttrandefrihet > Stoppa Sizzla på Slakthuset Nu hål­ler jag inte mer om for­mu­le­ringen att “homo­fobi” inte är “ytt­ran­de­fri­het”, för det är pre­cis vad yttrandefrihet …

Anmärkningsvärt 2 mars 2012

Posted on Mar 2, 2012 in amärkningsvärt

Narkotikahundar i Landskronas sko­lor — hd.se Jag tror inte mina ögon när jag läser den här nyhe­ten. Nog för att jag de senaste åren tap­pat för­tro­en­det för svenska polis­vä­sen­det, men jag trodde inte att jag på all­var skulle använda ter­men “fascis­ter” med poli­ser. Nu gör jag det. Skolor är inte “all­män plats” (bara det att …

Anmärkningsvärt 24 februari

Posted on Feb 24, 2012 in amärkningsvärt

Ladbrokes — Twitter går om Facebook? Det är minst sagt pikant att Ladbrokes, som syss­lar med sta­tistik, inte har koll på just det i sin press­re­le­ase. De skri­ver att rekor­det i tweets per sekund (tps) inne­has av Beyonces för­loss­ning. Sanningen är att den siff­ran (8868) blek­nar i jäm­fö­relse med TPS under den tra­di­tio­nella vis­ningen av …

Anmärkningsvärt 30 januari

Posted on Jan 30, 2012 in amärkningsvärt

Studier stär­ker argu­ment mot omskä­relse av poj­kar | Ottar Jag är prin­ci­piellt mot omskä­relse av små­barn. Jag tyc­ker att man ska få göra det själv när man uppnår vuxen ålder, men för­äld­rar ska inte ha rätt att ta det beslu­tet för små­barn. Gustav Nilsonne skri­ver bra om argu­ment mot omskä­relse av små­barn i väst­värl­den. Hittat …

Load More