Vägskäl: från surfplattor till utbildning

Vägskäl: från surfplattor till utbildning

Det är offi­ci­ellt: jag har sagt upp mig från job­bet på Mag+ för att börja jobba med Berghs, där jag ska hjälpa till och forma fram­ti­dens onli­ne­ut­bild­ning. Beslutet var inte lätt, Mag+ är ett bra före­tag med en bra pro­dukt och kom­pe­tenta och trev­liga arbets­kam­ra­ter. Inte minst var ansök­nings­pro­ces­sen spän­nande och invol­ve­rade många av mina …

It must happen a lot #instablog

Posted on Mar 31, 2012 in i mina skor

on Instagram: http://instagr.am/p/I2D8GnxSDN/

Hejdå Björn Borg och Stockholm, hej Mag+ och New York

Posted on Jan 10, 2012 in i mina skor

Nu är det offent­ligt: jag har sagt upp mig på Björn Borg och bör­jar i feb­ru­ari på Mag+ där jag ska jobba med att skapa digi­talt inne­håll och sto­ry­tel­ling. I hös­tas bad jag här på blog­gen om hjälp med att söka ett nytt jobb. Responsen blev över­väl­di­gande, och nu är min sjätte ava­tar (Micke 6.0) …

Firstrank AS och negativpublicitet.se är spammare och lurendrejare

Posted on Dec 15, 2011 in i mina skor

Negativpublicitet.se (också kända som Negativomtale.no och ägda af Firstrank AS i Norge) frå­gar i ett spam­mail som skic­kats ut till svenska före­tag om “Har ditt före­tag omnämnts på ett nega­tivt sätt i media, till exem­pel i nät­tid­ningar och lik­nande?” och lovar i så fall att “se till att sådana omnäm­nan­den inte blir lika lätta att komma åt …

Tack

Posted on Okt 4, 2011 in i mina skor

Idag bör­jade jag gråta två gånger. Första gången när jag läste vad mam­man till en sex­å­rig pojke som har en crush på Blaine i Glee skrev i Huffington Post. Andra gången när jag såg alla bra och fina saker som du och andra har tagit dig tid att skriva. Ett stort tack till dig som …

Jag behöver din hjälp

Posted on Okt 4, 2011 in i mina skor

Jag ska ge mig ut på mitt livs hit­tills största även­tyr och jag vill be dig som kän­ner mig, digi­talt eller ana­logt, om tre minu­ter av din tid. Jag bru­kar göra något läs­kigt med jämna mel­lan­rum. Något som ger mig per­spek­tiv på till­va­ron och påmin­ner mig om att den enda som står i vägen för att vara …

My porch office #instablog

Posted on Sep 12, 2011 in i mina skor

on Instagram: http://instagr.am/p/M6eD3/

Episod 4: den där långdistans blir till närhet

Posted on Sep 8, 2011 in i mina skor, Inlägg av privat natur

« Episod 3: Den där che­er­le­a­dern bör­jar spela “När två poj­kar av samma skrot och korn möts, ja då tänds där lik­som ett ljus i deras ögon” Det här favo­rit­ci­ta­tet från Astrid Lindgren har all­tid fun­nits långt bak i mitt huvud, och när jag tän­ker på min histo­ria med Mike kom­mer det hela tiden upp till ytan. …

Episod 3: Den där cheerleadern börjar spela

Posted on Sep 2, 2011 in i mina skor

« Episod 2: Den där som­mar­ro­man­sen tar slut Jag har all­tid ansett mig själv vara en modig per­son, och till mångt och myc­ket har jag oftast age­rat modigt. Vare sig det gäl­ler att hoppa ut ur ett flyg­plan, säga åt någon att sluta röka i tun­nel­ba­nan eller ställa mig och före­läsa för 200 per­so­ner så har …

Episod 2: Den där sommarromansen tar slut

Posted on Aug 31, 2011 in i mina skor

« Episod 1: Den där allt bör­jade Torsdag 4 augusti, utgå­ende med­de­lande: Hey Mike! My thoughts exactly. I wish you were here right now. About the onslaught of fee­lings: Sometimes I guess that we’re… alig­ned for lack of a bet­ter word. Aligned both in fee­lings and open­ness. When two people who both are alig­ned meet, …

Load More