Johan Hilton om Anja Pärson och välvillighetens förtryck

Posted on Jun 28, 2012 in hej normativitet!, totally unstraight

Tidigare idag skrev Johan Hilton en serie tweets om hela Anja Pärson-grejen som jag tyc­ker är rik­tigt bra och vill bevara för värl­den. Tur att Storify finns: [<a href=“http://storify.com/kazarnowicz/johanhilton-om-anja-parson-och-valvilliga-kronikor” target=“_blank”>View the story “@johanhilton om Anja Pärson och väl­vil­liga krö­ni­kö­rers för­tryck” on Storify</a>]<br /> <h1>@johanhilton om Anja Pärson och väl­vil­liga krö­ni­kö­rers förtryck</h1> <h2></h2> <p>Storified by Micke …

Slakthuset skickar bistånd för att mörda bögar

Posted on Mar 27, 2012 in politik & samhälle, totally unstraight

Sizzla är en homo­fob reggae/dancehallartist som i sina låttex­ter upp­ma­nar till mord på homo­sex­u­ella. Hans tex­ter inne­hål­ler rader som sodo­mite and bat­ty­bwoy mi seh a death fi dem’ (les­bi­ans and gays, I say death to them) [Låt: Get To Da Point] Boom boom! Batty boy them fi dead (Boom boom! Queers must be kil­led) [Låt: Boom Boom] Step …

En intervjustudie om män som säljer sex till män

Posted on Mar 9, 2012 in totally unstraight

Det här är inte något som jag per­son­li­gen är inblan­dad i, men jag tyc­ker om ini­ti­a­ti­vet att forska på områ­det och vill bidra till att sprida bud­ska­pet. Hjälp gärna till att sprida det, ju bättre under­lag desto mer kva­li­ta­tiv forsk­ning. /Micke Vilken bety­delse har det för män som säl­jer sex till män att berätta eller …

27 oktober 2011: Lila Dagen

Posted on Okt 20, 2011 in hej normativitet!, totally unstraight

Förra årets “lila dag” åter­kom­mer i år på samma datum: 27 okto­ber. Facebook-evenemanget finns här. Mer infor­ma­tion finns på Det Blir Bättre. Hjälp gärna till att sprida budskapet!

Gay marriage

Posted on Okt 6, 2011 in hej normativitet!, totally unstraight

via Straight People for Gay Marriage (!) på Facebook.

Stockholm Pride 2011: Porn Star Talk

Posted on Sep 8, 2011 in totally unstraight

En sak som är rik­tigt häf­tig med Stockholm Pride är bred­den på ämnena. Jag hade under vec­kan varit på semi­na­rier om allt från Riksidrottsförbundets flat­het i hbt-frågor till själv­mord bland (unga) hbt-personer. På fre­dags­mor­go­nen var det dags för något helt annat: Porn Star Talk med de tre porr­stjär­norna Michael Brandon, Scott Spears och Buck Angel. Först …

Stockholm Pride 2011: Män som säljer sex till män

Det här var en upp­föl­jare på ses­sio­nen om “Sex mot ersätt­ning bland unga HBTQ-personer”. Den base­rar sig på en annan del i samma rap­port “Osynliga Synliga Aktörer”. Anledningen till att denna del hand­lar om MSM (män som har sex med män) är att arbe­tet också hade en HIV-preventiv vin­kel (HIV-spridning mel­lan les­biska är så sällsynt …

Stockholm Pride 2011: Sex mot ersättning bland unga HBTQ-personer

Sex mot ersätt­ning, eller pro­sti­tu­tion, är ett av tre ämnen som är stig­ma­ti­se­rande att prata om i svensk poli­tik (de andra två är dro­ger och barn­por­no­grafi). För det mesta när det pra­tas om pro­sti­tu­tion pra­tar man om sex­ar­be­tare, inte med dem, och all­tid uti­från ett per­spek­tiv att de är offer, på ett eller annat sätt …

421 bilder från Prideparaden 2011

Posted on Aug 8, 2011 in hej normativitet!, totally unstraight

I lör­dags foto­gra­fe­rade jag som bruk­ligt Prideparaden. Här är ett urval av foto­gra­fier. Vill du se alla 421 foton finns de på Flickr, och alla mina foton får använ­das gra­tis så länge du län­kar till min blogg och anger mig som foto­graf (CC-BY). Alla 421 bil­derna kan ses på och lad­das ner från mitt Flickr-konto …

Stockholm Pride 2011: Idrottsrörelsen om homofobin/transfobin

Det mest givande från det här semi­na­riet var Håvard Övre­gards inled­ning där han pra­tade om hur norska idrotts­rö­rel­sen job­bar med inklu­sion av och atti­ty­der mot hbt-personer. En stu­die gjord i Norge visar att det är svårt att vara öppen hbt-person i sport, fram­för allt i lagsport. Homosexuella män del­tar i lagspor­ter i lägre utsträck­ning än …

Load More