Johan Hilton om Anja Pärson och välvillighetens förtryck

Posted on Jun 28, 2012 in hej normativitet!, totally unstraight

Tidigare idag skrev Johan Hilton en serie tweets om hela Anja Pärson-grejen som jag tyc­ker är rik­tigt bra och vill bevara för värl­den. Tur att Storify finns: [<a href=“http://storify.com/kazarnowicz/johanhilton-om-anja-parson-och-valvilliga-kronikor” target=“_blank”>View the story “@johanhilton om Anja Pärson och väl­vil­liga krö­ni­kö­rers för­tryck” on Storify</a>]<br /> <h1>@johanhilton om Anja Pärson och väl­vil­liga krö­ni­kö­rers förtryck</h1> <h2></h2> <p>Storified by Micke …

Bli vän med en hiv-positiv idag

Posted on Dec 1, 2011 in hej normativitet!

Idag är det World Aids Day. Nu visste jag vis­ser­li­gen det redan, men den röda hals­duk jag fick var inte för att påminna mig om att det just är World Aids Day utan om en kam­panj av Smittskyddsinstitutet och Hiv-Sverige för att få ett slut på den stig­ma­ti­se­ring det fort­fa­rande inne­bär att vara hiv-positiv i …

27 oktober 2011: Lila Dagen

Posted on Okt 20, 2011 in hej normativitet!, totally unstraight

Förra årets “lila dag” åter­kom­mer i år på samma datum: 27 okto­ber. Facebook-evenemanget finns här. Mer infor­ma­tion finns på Det Blir Bättre. Hjälp gärna till att sprida budskapet!

Gay marriage

Posted on Okt 6, 2011 in hej normativitet!, totally unstraight

via Straight People for Gay Marriage (!) på Facebook.

Skillnaden mellan neger och Kinapuff

Posted on Sep 21, 2011 in hej normativitet!, politik & samhälle

Fazer byter ut den smått kari­ka­tyr­lik­nande kine­sen i rishatt på Kinapuff-förpackningen efter att kon­su­men­ter tryckt på. De i sin tur blev med­vetna om pro­ble­met efter en krö­nika av jour­na­lis­ten Patrik Lundberg. Det som för­vå­nar mig mest är den storm som sedan kom, och vilka per­so­ner som ifrå­ga­satte att Fazer gjorde änd­ringen. Till exem­pel Sakine, som vägrade …

Stockholm Pride 2011: Självmordsförsök bland unga och överlevnadsfaktorer

Posted on Aug 14, 2011 in hej normativitet!, politik & samhälle

Om du har hit­tat det här inläg­get för att du sökt på “själv­mord” på nätet, kom ihåg att det finns hjälp. Anneli har inter­vjuat tio över­le­vare av själv­mords­för­sök och de vill alla säga “Jag är bevi­set att det finns hopp. Det blir bättre!” Det här semi­na­riet var det job­bi­gaste av alla att gå på. Jag …

Stockholm Pride 2011: Män som säljer sex till män

Det här var en upp­föl­jare på ses­sio­nen om “Sex mot ersätt­ning bland unga HBTQ-personer”. Den base­rar sig på en annan del i samma rap­port “Osynliga Synliga Aktörer”. Anledningen till att denna del hand­lar om MSM (män som har sex med män) är att arbe­tet också hade en HIV-preventiv vin­kel (HIV-spridning mel­lan les­biska är så sällsynt …

Stockholm Pride 2011: Sex mot ersättning bland unga HBTQ-personer

Sex mot ersätt­ning, eller pro­sti­tu­tion, är ett av tre ämnen som är stig­ma­ti­se­rande att prata om i svensk poli­tik (de andra två är dro­ger och barn­por­no­grafi). För det mesta när det pra­tas om pro­sti­tu­tion pra­tar man om sex­ar­be­tare, inte med dem, och all­tid uti­från ett per­spek­tiv att de är offer, på ett eller annat sätt …

421 bilder från Prideparaden 2011

Posted on Aug 8, 2011 in hej normativitet!, totally unstraight

I lör­dags foto­gra­fe­rade jag som bruk­ligt Prideparaden. Här är ett urval av foto­gra­fier. Vill du se alla 421 foton finns de på Flickr, och alla mina foton får använ­das gra­tis så länge du län­kar till min blogg och anger mig som foto­graf (CC-BY). Alla 421 bil­derna kan ses på och lad­das ner från mitt Flickr-konto …

Stockholm Pride 2011: Idrottsrörelsen om homofobin/transfobin

Det mest givande från det här semi­na­riet var Håvard Övre­gards inled­ning där han pra­tade om hur norska idrotts­rö­rel­sen job­bar med inklu­sion av och atti­ty­der mot hbt-personer. En stu­die gjord i Norge visar att det är svårt att vara öppen hbt-person i sport, fram­för allt i lagsport. Homosexuella män del­tar i lagspor­ter i lägre utsträck­ning än …

Load More